Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ДОГОВОРА ЗА ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА

  1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обща разпоредба

Чл.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между “СКАЙ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД. (Изпълнител) и всеки един от неговите клиенти (Клиент), ползващ предоставяните услуги по охрана, като при постигане на съгласие между страните тези Общи условия стават автоматично неразделна част  от сключения договор.

Предмет

Чл. 2. Съгласно настоящите Общи условия и в съответствие със сключения между страните писмен договор

Изпълнителя предоставя на Клиента срещу възнаграждение услуга по охрана с помощта на сигнално-

известителна техника (наричана по-долу “Услугата”) на обект или група обекти на Клиента, подробно

описан/и в писмения договор между страните.

Чл. 3. Върху обекта или обектите по чл. 2 Клиентът трябва да има право на собственост или да има право да ползва същите на друго основание. Тези права се доказват при сключване на писмения договор между страните с надлежен документ (нотариален акт, договор за наем и др.), копие от който се предава на

Изпълнителя.

Влизане на договора в сила. Срок

Чл. 4. Договорът между Изпълнителя и Клиента влиза в сила от датата на неговото подписване и се сключва за неопределен срок..

Активиране на услугата

Чл. 5. (1) Услугата се активира и задължение за предоставянето й възниква след поемане на обекта под наблюдение в Мониторинг центъра на Изпълнителя.

(2) Активирането на Услугата за всеки обект се удостоверява с Пусков протокол, подписан от страните по договора и представляващ неразделна част от него. Пусковият протокол съдържа данни за вида и точния адрес на обекта, датата на поемане на обекта под наблюдение, данните за представителите на Клиента, осигуряващи, при възникнала необходимост по всяко време на денонощието достъп на Изпълнителя до обекта, особености на сигнално-известителната система в обекта и препоръки за подобряване на техническите средства и организационните мерки за защита на обекта и др. посочени в него реквизити.

Чл. 6. Датата на активирането, посочена в Протокола, се приема за начална дата на първия работен месец. За начало на следващите работни месеци се приема съответното на тази дата число на следващите календарни месеци. Ако някой от календарните месеци няма това число, неговият последен ден се приема за начална дата на работния месец.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Законосъобразност на предоставяне на Услугата

Чл. 7. Изпълнителят предоставя Услугата в съответствие със законовите изисквания в областта на

охраната със сигнално-известителна техника при условията, съдържащи се в подписания от страните

писмен договор и настоящите Общи условия.

Съдържание на Услугата

Чл. 8. (1) Услугата включва 24-часова охрана на обект/обекти на Клиента с помощта на сигнално- известителна техника – наблюдение и регистрация, а когато, съгласно посочения в писмения договор между страните тарифен план е предвидено това – и инспекция на място от служители на Изпълнителя. Инспекцията се извършва по сигнали, получени в Мониторинг (дежурния) център на Изпълнителя от монтираните

в обекта/обектите технически средства – алармени системи и/или паник бутони.

(2) Задължението за предоставяне на Услугата възниква след заплащане на таксите и

възнагражденията по чл. 29, ал. 2.

Инструктаж. Задължителни препоръки

Чл.9. (1) При поемане на всеки обект под наблюдение в Мониторинг центъра, Изпълнителят провежда

инструктаж за ползуване на сигнално-известителната техника на Клиента и лицата, които ще имат достъп до

нея. На Клиента се предоставя писмена инструкция от производителя за ползуване на сигнално-известителна

техника, освен в случаите, в които техниката не е доставена от Изпълнителя.

(2) Във всеки последващ момент от действието на настоящия договор, Изпълнителят може да проведе

инструктаж и/или да запознае Клиента със своите изисквания и препоръки във връзка с обезпечаване

сигурността на обекта и намиращите се в него вещи, за допълнително физическо укрепване на охранявания

обект или техническо усъвършенстване на сигнално-известителната техника и пасивните средства за защита

(метални врати, секретни брави, решетки, ролетни щори и др.), а така също и във връзка с мерки от

организационен характер, насочени към подобряване на степента на защитеност на обекта. За проведения

инструктаж и съответствието на състоянието и защитеността на обекта с изискванията и препоръките на

Изпълнителя се изготвя и подписва от страните нарочен протокол.

(3) Изискванията на Изпълнителя по предходната алинея са задължителни за Клиента и той следва да

предприеме и реализира за своя сметка всички предписани мерки за защитеност на обекта. Неизпълнението на тези предписания освобождава Изпълнителя от имуществена отговорност.

Задължение за наблюдение

Чл. 10. (1) Изпълнителят извършва наблюдение на поставения под охрана обект посредством разположената в него и включена към Мониторинг центъра сигнално-известителна техника.

(2) Комуникационната връзка между сигнално-известителната техника, инсталирана в обекта, и Мониторинг центъра на Изпълнителя се осъществява и информация за наблюдавания обект се предава по един или повече от следните начини:

• по телефонна линия; и/или

• чрез радиопредавател; и/или

• чрез комбиниран радио и GSM предавател

Задължение за регистрация

Чл. 11. (1) Изпълнителят регистрира в Мониторинг центъра текущите сигнали, пристигащи от

разположената в обекта сигнално-известителна техника. Записите на регистрираните текущи сигнали се

съхраняват от Изпълнителя най-малко три месеца, след което могат да бъдат изтрити от него.

(2) В рамките на тримесечния срок по предходната алинея, Клиентът или упълномощено от него лице може да поиска разпечатка от компютърната система за охрана на Изпълнителя, съдържаща

справка за получаваните текущи сигнали от обекта срещу заплащане на такса, съгласно Ценовата

листа (Тарифата) на Изпълнителя.

Задължение за уведомяване

Чл. 12. (1) Изпълнителят уведомява Клиента или негови упълномощени представители при регистрирани сигнали за неизправност от монтираната на обекта сигнално-известителна техника, с оглед своевременното им отстраняване.

(2) Изпълнителят уведомява на предоставените телефони за контакти Клиента, или посочен от

него представител, във всеки случай на регистриран алармен сигнал в Мониторинг центъра 24 часа в

денонощието, освен в случаите, в които от Клиента е подадена писмена молба да не бъде уведомяван при

настъпване на посочените в нея условия.

Задължение за инспекция

Чл.13. (1) Когато в писмения договор между страните е избран тарифен план, при който Услугата по охрана включва инспекция на поетия под наблюдение обект, Изпълнителят се задължава да реагира на алармени сигнали, получени от монтирани в обекта технически средства, както следва:

А) за времето от 22,00 ч. до 06,00 ч. – да осигурява пристигането на свои служители (дежурен патрул) на охранявания обект в срок, конкретизиран в подписания от страните писмен договор. Този срок започва да тече от получаване на алармен сигнал в Мониторинг центъра.

Б) за времето от 06,00 ч. до 22,00 ч. – да осигурява потегляне на дежурния патрул към обекта възможно най-бързо след получаване на такъв сигнал в Мониторинг центъра. Дежурният екип следва да положи дължиматагрижа съобразно обстоятелствата (разстояние, пътна обстановка, атмосферни условия, задръствания и пр.) да пристигне възможно най-бързо на охранявания обект.

(2) За момент на получаване на алармения сигнал се счита моментът, отбелязан в компютърната система за охрана на Изпълнителя (компютърната система на Мониторинг центъра).

(3) Времето за пристигане на дежурния патрул на обекта, указано в ал. 1, се отчита съгласно способите, посочени в чл.14.

(4) В случай на констатирано неправомерно проникване или опит за проникване, след пристигане

на обекта служителите на Изпълнителя предприемат необходимите според обстоятелствата

законосъобразни мерки за запазване на целостта на местопроизшествието.

(5) За извършената инспекция страните подписват Констативен протокол, в който се отразяват всички

констатирани обстоятелства. При отказ от страна на Клиента или негов представител да подпише протокола

този факт се удостоверява чрез подпис на свидетел. При заявена кражба Клиентът подписва Декларация,

в която посочва откраднатите вещи, както и факта дали са застраховани или не.

Чл. 14. Отчитането на времето за реагиране на дежурната група става въз основа на записите в компютърната система на Мониторинг центъра, като за момент на пристигане на дежурния патрул се счита моментът на получаване на радиосъобщение от патрула при пристигането му на обекта, автоматично регистрирано от системата на Изпълнителя и записано под формата на цифров запис.

Физическа охрана на обекта

Чл. 15. (1) При констатирано проникване и/или нарушена цялост на обекта, след пристигане на

дежурния патрул, служители на Изпълнителя осигуряват физическа охрана на обекта, Клиента или негов

представител, не могат да пристигнат за 30 мин до обекта, Клиентът заплаща допълнителнo възнаграждение

за физическа охрана съгласно Ценовата листа (Тарифата) на Изпълнителя за всеки започнат час.

(2) В случай на обективна невъзможност да бъде осъществена телефонна връзка с Клиента или негов

представител, а така също при неявяване от тяхна страна да поемат лично охраната на обекта в срок от два часа от момента на уведомлението, Клиентът заплаща допълнителнo възнаграждение

за физическа охрана съгласно Ценовата листа (Тарифата) на Изпълнителя за всеки започнат час след

изтичане на два часа, откакто са започнали опитите за свързване с Клиента.

(3) В случай, че след осъществена телефонна връзка с Клиента или негов представител последният изричнопоиска служителите на Изпълнителя да освободят обекта, дежурният патрул напуска

местопроизшествието на отговорност на Клиента. В този случай Изпълнителят не носи отговорност за

вредите, причинени на Клиента.

Рамки на имуществената отговорност на Изпълнителя

Чл.16. (1). Отговорността на Изпълнителя за обезщетение и/или неустойка може да бъде ангажирана

само в изрично посочените в настоящите Общи условия, Ценовата листа (Тарифата) на Изпълнителя и

писмения договор между страните случаи и само до уговорените в тях размери.

(2) Когато, съгласно избрания тарифен план, между страните е уговорено услугата по охрана да

включва и инспекция на охранявания обект, в случай на констатирана взломна кражба и установено

неизпълнение на задължението по чл. 13, ал. 1, Изпълнителят може да се задължи да заплати на Клиента

неустойка в размер на стойността на откраднатите вещи, но не повече от посочения в Ценовата листа

(Тарифата) лимит.

(3) Изпълнителят дължи неустойката по предходната алинея само в случай, че Клиентът отправи писмено искане за това в срок до десет работни дни, считано от констатиране на взломната кражба.

Писменото искане следва да бъде придружено от Констативен протокол за извършена инспекция по чл. 13, ал. 5, Декларация от Клиента за откраднатите вещи, както и от официални документи, доказващи собствеността върху откраднатото имущество, както и други необходими документи, поискани писмено от Изпълнителя за удостоверяване на извършената взломна кражба и размера на щетите.

(4) Липсата на вещите, който Клиентът претендира, че са били в обекта към момента на нарушаване

на целостта му и са били откраднати, се доказва по установения от закона ред (протокол от проведени

следствени действия, резултат от заведена преписка в съответното РПУ- МВР срещу неизвестен извършител, и

др.).

(5) Изпълнителят не носи отговорност, включително по ал. 2, ако откраднатите движими вещи са били

застраховани и Клиентът може да претендира застрахователно обезщетение за откраднатите вещи от

застрахователя съгласно условията на застрахователния договор, както и в случаите, в които сигнално-

известителната система в обекта не е била включена, вследствие на което в Мониторинг центъра на

Изпълнителя не е получен алармен сигнал от обекта на Клиента.

(6) Изпълнителят не носи отговорност, включително по ал. 2, за неимуществени вреди и

пропуснати ползи от всякакъв вид и естество, както и за имуществени вреди, възникнали вследствие на

кражба на пари (включително валута), ценни книжа, марки, документи (включително електронни документи и

чертежи), луксозни вещи на висока стойност (бижута, произведения на изкуството ) и др. под.

(7) Изпълнителят не носи отговорност, включително по ал. 2, за: имуществени вреди, причинени от кражба, която не е извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради и/или съоръжения, здраво направени за защита на обекта; имуществени вреди, причинени от

унищожаване или повреждане на намиращи се в обекта вещи, включително причинени по хулигански

подбуди; имуществени вреди, причинени от „витринна кражба“; както и имуществени вреди, причинени при

или по повод на проникване в охранявания обект или опит за проникване, изразяващи се в разрушаване,

повреждане или подкопаване на прегради и/или съоръжения, направени за защита на обекта;

(8) Ако след взломната кражба на движими вещи от обекта същите бъдат намерени и върнати на Клиента, той е длъжен да ги приеме обратно и да уведоми незабавно Изпълнителя за това. В този случай неустойка не се дължи, а ако такава вече е заплатена от Изпълнителя – Клиентът дължи

връщане на получената сума ведно със законната лихва, считана от датата на получаване на

движимите вещи.

Форс мажор

Чл. 17. Изпълнителят не носи отговорност за непредоставяне или неточно или ненавременно предоставяне на Услугата в случаите на непреодолима сила или случайни събития, представляващи обстоятелства от извънреден характер, които не са били предвидени към момента на сключване на договора между страните и които правят предоставянето на Услугата обективно невъзможно.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Задължение за плащане

Чл. 18. Клиентът се задължава да заплаща своевременно и точно дължимите от него суми по

договора с Изпълнителя.

Осигуряване на достъп

Чл.19. (1) Клиентът се задължава да осигури възможност за първоначален оглед, както и за периодично посещаване и проверка на обекта от страна на упълномощени за целта служители на Изпълнителя.

(2) Клиентът се задължава да посочи свои или на свои представители имена, адреси и телефонни номера за връзка, като по този начин осигури възможност за достъп до охранявания обект, респективно за

незабавно явяване на обекта по всяко време на денонощието, с цел отстраняване на технически неизправности и проверка, както и за уведомяване в случай на нарушаване целостта на обекта. При наличие на прегради, възпрепятстващи достъпа на служители на Изпълнителя до охранявания обект, Клиентът се задължава да предаде два комплекта ключове за отваряне на тези прегради или да осигури друг начин за безпрепятствен и незабавен достъп до обекта.

(3) При всеки случай на регистриран алармен сигнал Клиентът се задължава да предостави достъп и

съдействие на Изпълнителя за извършване на оглед.

Сигнално-известителна техника

Чл.20. (1) Клиентът е длъжен за своя сметка да си набави необходимото за изпълнение на договора оборудване (сигнално-известителна техника). Той може да закупи или наеме това оборудване от Изпълнителя или от трети лица. В случай, че наеме оборудването от Изпълнителя, Клиентът дължи заплащане на месечен наем (такса) в размер, определен в писмения договор между страните.

(2) В случай че оборудването по предходната алинея е придобито от лице, различно от Изпълнителя,

Клиентът е длъжен да го предостави на Изпълнителя за проверка и одобрение, като приведе съществуващите сигнално-известителни системи в съответствие с изискванията на Изпълнителя. Всички рискове от неправилното и неточното функциониране на оборудването са за сметка на Клиента и Изпълнителят не носи отговорност за произлезлите във връзка с това вреди.

(3) Клиентът няма право без изричното предварително писмено съгласие на Изпълнителя да премества който и да е елемент от оборудването от местата, посочени в приложенията към писмения договор между страните.

(4) Клиентът се задължава да полага необходимите грижи по опазване целостта и годността на

монтираната в обекта сигнално-известителна техника, да следи и поддържа нейната изправност.

(5) Извънгаранционното поддържане и следгаранционната текуща профилактика на оборудването

са за сметка на Клиента. В случай на допълнително уговаряне между страните следгаранционното поддържане и профилактиката на техниката в охранявания обект се осъществява от Изпълнителя.

Предоставяне на радиопредавател или комбиниран радио- и GSM предавател

Чл. 21. (1) В случай на допълнително уговаряне между страните на обекта може да бъде монтиран

радиопредавател или комбиниран радио- и GSM предавател – собственост на Изпълнителя за предаване на

информация по радио канал, и/или по клетъчната GSM мрежа. Радиопредавателите и комбинираните

радио- и GSM предаватели са част от лицензираната обособена

далекосъобщителна мрежа на Изпълнителя, могат да бъдат собственост единствено на последния и могат да

бъдат предоставени за ползуване на Клиента само по време на действие на договора и за целите на

предоставяне на Услугата.

(2) За периода през който устройството за предаване на информацията – собственост на Изпълнителя е монтирано в поетия под охрана обект, Клиентът се задължава да не го предоставя за ползване на други лица и да заплаща месечна такса или депозит, имащ гаранционна функция относно връщане на предоставеното

му оборудване. Размерът на месечната такса или гаранционния депозит се определят съобразно

Ценовата листа (Тарифата) на Изпълнителя.

(3) Ако при условията на предходната алинея между страните бъде уговорено предоставяне на

гаранционен депозит, сумата на депозита може да бъде прихваната от Изпълнителя срещу изискуеми

задължения на Клиента за възнаграждения и/или неустойки дължими по договора. Ако сумата по

гаранционния депозит не е прихваната по време на изпълнението на договора, тя се връща на Клиента след

като последният върне предоставеното му оборудване.

Използуване на оборудването

Чл. 22. (1) Клиентът се задължава да не извършва технически промени в предоставеното оборудване,

като полага дължимата грижа за неговото запазване.

(2) Рискът от погиване, загубване или повреждане на предоставеното от Изпълнителя оборудване,

включително предоставен за ползуване радиопредавател или комбиниран радио- и GSM предавател,

преминава върху Клиента от момента на предаването му, което се удостоверява с подписване на Приемо-

предавателния протокол. Във всички случаи на погиване, загубване или

повреждане на оборудването, включително и поради независещи от Клиента обстоятелства, последният

дължи на Изпълнителя пълно обезщетение за претърпените от него вреди. Липсите или повредите се

установяват с протокол, подписан от представители на страните. В тези случаи Изпълнителят

не носи отговорност и не възстановява заплатени месечни такси за наем или депозит за радиопредавател

или комбиниран радио- и GSM предавател.

(3) Изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение на задължения си или за вреди, настъпили

в случай, че поради умисъл или небрежност, Възложителят или трето лице, имащо достъп до сигнално-

известителната техника, е нанесло повреди на същата, които повреди възпрепятствуват изпълнението на

задълженията на Изпълнителя.

Изисквания за работа с оборудването

Чл. 23. (1) Клиентът се задължава да се запознае подробно с изготвените от производителя инструкции за работа на сигнално-известителната техника. Клиентът се задължава да включва, изключва и оперира със сигнално-известителната техника, спазвайки точно изискванията на изготвените от производителя инструкции за работа и проведения от Изпълнителя инструктаж.

(2) Клиентът се задължава да проведе обучение и да запознае третите лица, имащи достъп до и

работещи със сигнално-известителната техника (членове на семейството, лица, работещи на

трудов или граждански договор и др. под.) с инструкциите за работа и изискванията по

предходните алинеи. За действията и бездействията на тези трети лица, имащи отношение към изпълнение на задълженията на Клиента по настоящия договор, той отговаря като за свои.

(3) Клиентът се задължава да изпълни за своя сметка изискванията на Изпълнителя по чл.9, ал. 2

от настоящите Общи условия.

Задължение за връщане на оборудването – собственост на Изпълнителя

Чл. 24. При прекратяване на действието на договора, независимо от основанието за това, Клиентът

дължи незабавно връщане на оборудването – собственост на Изпълнителя, включително предоставените

за ползуване радиопредавател или комбиниран радио- и GSM предавател, като осигури достъп на служители на Изпълнителя за неговото демонтиране. При неизпълнение на това задължение в седемдневен срок от

прекратяване на договора, Клиентът дължи неустойка в размер на тройния размер на депозита за предоставяне на ползване на съответния радиопредавател или комбиниран радио- и GSM предавател съгласно Ценовата листа (Тарифата). В случай, че на Клиента е предоставено под наем и друго оборудване – собственост на Изпълнителя, неустойката се увеличава с цената на това оборудване (по цени на дребно за ново оборудване към момента на прекратяване на договора).

Реакция на неистински сигнали

Чл. 25. При реакция по регистриран сигнал, която е резултат от обстоятелство посочено в чл. 22, ал. 3 както и при подаване на сигнал с цел “проба на системата” или поради небрежност или некоректност при боравене със сигнално-известителната техника (включително използуване на погрешен код, неправилно боравене с алармената система, безпричинно натискане на паник бутон/бутон за нападение, оставени отворени врати, прозорци или оставени животни в охраняемия обект, предизвикали задействане на алармената система), Клиентът заплаща на Изпълнителя неустойка в размер, определен в Ценовата листа (Тарифата), освен ако уведоми дежурните служители на Изпълнителя в Мониторинг центъра в рамките на 1 минута от активирането на системата.

Задължение за уведомяване

Чл.26. (1) Клиентът се задължава писмено да уведомява Изпълнителя най-малко 24 часа

предварително:

– при промяна на информацията относно упълномощените представители, осигуряващи възможност за

достъп до охранявания обект;

– при ремонт в охраняваните помещения и промяна на предназначението на обекта;

– при промяна на конфигурацията на вътрешното обзавеждане в обекта;

(2) Клиентът се задължава писмено да уведомява Изпълнителя незабавно за всички други съществени

промени и обстоятелства, водещи до увеличаване на риска от извършване на взломна кражба или нанасяне на щети, както и при промяна на своя адрес за кореспонденция.

(3) Клиентът се задължава писмено да уведоми Изпълнителя при сключване на писмения договор

за всички застрахователни договори, сключени за застраховане на находящо се в обекта имущество, а за

последващо застраховане на такова имущество да уведомява Изпълнителя в 7 (седем) дневен срок от сключване на застраховката.

Чл. 27. Клиентът се задължава писмено да уведоми Изпълнителя незабавно при узнаване за възникване на всяка имуществена вреда, която може да доведе до ангажиране на имуществената отговорност на Изпълнителя по настоящия договор. В този случай в срок от 12 часа от узнаването Клиентът или негов представител е длъжен да се яви при Изпълнителя за подписване на Декларация по чл. 13, ал. 5. Последици от неизпълнение.

Чл. 28. В случай на неизпълнение или неточното изпълнение на задълженията на Клиента, произтичащи от настоящите Общи условия и договора между страните, както и при извършване на действия, вследствие на които бъде предизвикано или улеснено извършването на неправомерно проникване в обекта, или се създадат предпоставки за увеличаването на щетите – резултат от такова проникване, или се попречи на установяване на причините за извършване на неправомерното проникване, и/или бъдат представени документи с невярно съдържание, имащи отношение към проникването или определяне на размера на настъпилите щети, това освобождава Изпълнителя от отговорност по настоящия договор, включително от имуществена отговорност по чл. 16. В тези случаи Изпълнителят може да намали размера или да откаже изплащане на неустойката по чл. 16 и/или да развали договора за охрана с технически средства

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 29. (1) За охрана на обекта Клиентът дължи на Изпълнителя месечно възнаграждение (месечна

такса). Размерът на възнаграждението се определя съгласно Ценовата листа (Тарифа) на Изпълнителя и

се конкретизира в зависимост от избрания в писмения договор между страните тарифен план.

(2) При сключване на договора между страните Клиентът заплаща на Изпълнителя еднократна

такса за поемане на обекта под наблюдение (пускова такса) в определен в Ценовата листа (Тарифата)

размер, както и предплата за първия период на ползуване на услугата.

(3) След изтичане на първия предплатен период за ползуване на Услугата, за всеки следващ, месечното възнаграждение на Изпълнителя се заплаща авансово в тридневен срок от започване на съответния период. За начало на съответния период се определя датата съгласно чл. 6, ал. 2 на настоящите Общи условия (начало на съответния работен месец).

Чл.30. В случай на забава в плащането на дължимите по настоящия договор суми, Клиентът дължи на

Изпълнителя неустойка в размер на 0,2 % /нула цяло и два процента/ от дължимата сума за всеки ден забава.

Чл.31. (1) При неспазване на сроковете за заплащане на възнаграждението, като временна санкция

Изпълнителят снема без предизвестие обекта от инспекция, считано от датата на изпадане на

Клиента в забава. За периода, през който е приложена мярката, посочена в предходното изречение,

Изпълнителят не дължи изпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия и договора с Клиента

и не носи отговорност за възникнали щети. Горното не освобождава Клиента от задължение за заплащане

на месечни такси за съответния период.

(2) След изтичане на 14-я ден на забавата, като допълнителна санкционна мярка, Изпълнителят има право да демонтира и вдигне предоставеното оборудване, което е негова собственост, за сметка на Клиента, при съответно прилагане на правилата на чл. 24

(3) Инспекцията на обекта се възстановява след заплащане на всички дължими суми, включително натрупаните неустойки.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Конфиденциалност

Чл.32. (1) Всяка от страните се задължава да не разпространява конфиденциална информация на трети лица под каквато и да било форма, както и да изисква от служителите и подизпълнителите

си изпълнение на същите задължения за конфиденциалност. Ограниченията по тази точка остават

валидни в срок от 3 години след прекратяването на договора.

(2) Изпълнителят се задължава да опазва в тайна и да не прави достояние на трети лица факти и сведения,свързани с конфигурацията на охраната в наблюдавания обект, съхраняваните в него ценни вещи, а също и обстоятелства и данни по повод имущественото състояние на Клиента, които са му станали известни по повод изпълнението на задълженията по настоящия договор.

(3) Клиентът се задължава да опазва в тайна и да не прави достояние на трети лица условията и начина на осъществяване на охраната в наблюдавания обект, като не предоставя на трети лица

информация за разположението и функционирането на сигнално-известителната техника, сроковете и

действията на служители на Изпълнителя в случай на констатиранo проникване или опит за проникване в

охранявания обект и др. подобни, които са му станали известни по повод изпълнението на задълженията по

настоящия договор.

(4) При и по повод изпълнение на задълженията си по настоящия договор Изпълнителят може да записва проведени телефонни разговори с Клиента или негови представители. Записването на

тези разговори е необходимо с оглед навременно и точно изпълнение на задълженията на Изпълнителя

и неговото доказване. Изпълнителят се задължава да не разпространява и да не прави достояние на трети лица тези записи, освен когато са изискани от компетентните държавни органи по предвидения в закона ред или в случай на възникване на правен спор с оглед доказване на изпълнение на задълженията на Изпълнителя. С подписване на настоящия договор Клиентът изразява своето съгласие проведените телефонни разговори със служители на Изпълнителя при или по повод на изпълнение на неговите задължения по договора да бъдат записвани чрез използуване на технически средства за изготвяне на звукозаписи. Тези записи се съхраняват от Изпълнителя най-малко три месеца, след което могат да бъдат изтрити от него.

Предимство

Чл.33. В случай на противоречие между клаузи на различните документи, които съставят договора в неговата цялост, предимство имат клаузите на документите в следната последователност:

1. Анексите към договора;

2. Писменият договор, сключен между страните и приложенията към него;

3. Ценовата листа (Тарифата) на Изпълнителя; и

4. Настоящите Общи условия.

Приложимост спрямо рамкови договори

Чл. 34. Настоящите Общи условия намират съответно приложение и спрямо рамкови договори на

Изпълнителя с Клиенти за охрана с технически средства на множество обекти. В писмения договор с

Клиента се уговарят отклоненията от Общите условия, както и спецификата относно тяхната приложимост.

Решаване на спорове

Чл. 35. (1) Всички спорове между страните се решават чрез преговори в дух на разбирателство и добра воля. Всички претенции на Клиента към Изпълнителя се отправят писмено до него на адреса за кореспонденция, посочен в писмения договор. Нерешените спорове се предявяват за решаване пред компетентния български съд.

(2) В случай, че Клиентът не е отправил претенцията си към Изпълнителя писмено по посочения в предходната алинея ред и не са изчерпани всички възможности за постигане на разбирателство между страните и Клиентът предяви иска си по съдебен ред, то Изпълнителят не дължи деловодни разноски и адвокатско възнаграждение независимо от изхода на делото.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА

Основания за прекратяване на договора

Чл.36. (1) Договорът може да бъде прекратен при наличие на писмено изразено взаимно съгласие на страните.

(2) Този договор се прекратява и при настъпване на обстоятелства извън волята на страните, които водят до невъзможност за изпълнение на задълженията им, като смърт, обявяване в

несъстоятелност, отнемане/изтичане на срока на разрешителното за извършване на частна охранителна

дейност или ликвидация на една от страните.

Едностранно прекратяване на договора

Чл.37. (1) Изпълнителят може да прекрати едностранно този договор с отправяне на най-малко едномесечно писмено предизвестие.

(2) Клиентът може да прекрати едностранно този договор с отправяне на най-малко едномесечно писмено предизвестие. Договорът се прекратява след изпълнение от страна на Клиента на всички негови задължения по договора. В случай, че към момента на изтичане на срока на предизвестието Клиентът не е изпълнил всички свои парични задължения към Изпълнителя то той дължи и неустойка на последния в размер на 50 % от неиздължените суми, както и неустойката за забава по чл. 30.

Разваляне на договора от изправната страна

Чл. 38. (1) Всяка една от страните може да развали едностранно настоящия договор при

съществено или системно неизпълнение на задълженията на другата страна с отправяне на двуседмично

писмено предизвестие.

(2) Изпълнителят може да развали договора без предизвестие, ако Клиентът не изпълнява задълженията си по чл. 3, чл.21, ал. 3, чл.32, ал.3, както и при забавяне на дължимите и изискуеми плащания с повече от 1 /един / месец.

Изменение на Общите условия, Ценовата листа (Тарифата) и договора

Чл. 39. (1) Настоящите Общи условия и Ценовата листа (Тарифата) могат да бъдат изменяни от

Изпълнителя, когато промени в икономическата среда или законодателството изискват това.

(2) При промяна на Общите условия и Ценовата листа (Тарифата) Изпълнителят се задължава да уведоми Клиента по подходящ начин, като му даде достатъчен срок, в който ако последният не изрази писмено несъгласието си с промяната, тя го обвързва.

(3) Писменият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните чрез подписани от тях писмени анекси.

VII. ДЕФИНИTИВНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.40. С цел унификация на термините и избягване на възможността за спорове при прилагане и тълкуването на договора, страните възприемат следните дефиниции по смисъла на настоящите Общи услови и сключения писмен договор:

1. “Сигнално-известителна техника” означава система от контролни панели, датчици, средства за

сигнализация и устройства за предаване на сигнали на разстояние, които подават алармен сигнал при опити за проникване в охранявания обект.

2. “Мониторинг (дежурен) център” означава технически център, разположен в офис на Изпълнителя,

представляващ съвкупност от оборудване и съоръжения, чрез който се осъществява наблюдение на

охраняваните обекти, регистрация на пристигащите от тях редовни сигнали и

проверка на получаваните алармени сигнали, когато сигнално-известителната техника в

охранявания обект е свързана с мониторинг (дежурния) център.

3. “Взломна кражба (кражба чрез взлом)” означава кражба, извършена чрез разрушаване,

повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на обекта.

4. „Витринна кражба“ означава кражба на вещи чрез счупване на витрина или прозорец на обекта без трайно телесно проникване във вътрешността му.